Ζημίες 6,8 εκατ. ευρώ για την Barkingwell Media το 2022

team
team

Ζημιογόνος και το 2022 η Barkingwell Media. Η εταιρεία αύξησε σημαντικά τον κύκλο εργασιών της στα 11.513.020 ευρώ, από 7.970.386 ευρώ το 2021, ενώ διατήρησε στο ίδιο επίπεδο τις ζημίες. Η εταιρεία στη χρήση του 2022 εμφάνισε ζημίες ύψους 6.884.622, ευρώ ενώ αναπροσάρμοσε προς τα πάνω τις ζημίες του 2021. Στον ετήσιο απολογισμό της χρήσης 2021 καταγράφονταν ζημίες ύψους 2.996.651 ευρώ, ενώ στα οικονομικά αποτελέσματα του 2022 αναφέρεται ο αριθμός των 6.889.889 ευρώ.

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της είναι αρνητικό κατά 9.152.396 ευρώ, με τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τρίτους στα 13.904.217 ευρώ και στα 8.369.140 ευρώ προς συνδεδεμένα μέρη, έχοντας κατά μέσο όρο 4 εργαζομένους.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *